Net zoals uw huid, is het respecteren van uw privacy een van onze prioriteiten. NAOS BENELUX SRL met maatschappelijke zetel te 1420 Braine-L’Alleud, Victor Hugo laan 32, geregistreerd bij de BCE onder ondernemingsnummer 0885.589.610 ("Naos" of "wij") stelt dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens op om haar klanten en gebruikers van de Bioderma-website (www.bioderma.be) te informeren over hoe hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Naos handelt als verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van de Websites en haar applicatie ("betrokkene" of "u"). Wanneer u onze website of onze applicatie bezoekt of onze producten koopt, is het waarschijnlijk dat u persoonsgegevens aan ons doorgeeft, direct of indirect.

Uw persoonsgegevens zijn kostbaar, omdat ze deel uitmaken van uw privéleven. Naos verbindt zich er daarom toe om uw persoonsgegevens transparant, eerlijk en rechtmatig te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna: "GDPR").

 

 • Verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens door Naos

 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die rechtstreeks door u of door de organisatie waarvoor u werkt aan Naos worden verstrekt. De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 

 • Identificatie- en contactgegevens: burgerlijke staat, naam, voornaam, geboortedatum, taal, beroep, foto, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.
 • Bestel-, facturatie- en leveringsgegevens: bank, financiële identificatiegegevens, bankrekeningnummer, betalingsgegevens, IP-adres, aangekochte en/of gebruikte Naos-producten, bestelgeschiedenis, consumptiegewoonten, productvoorkeur, enz.
 • Professionele identificatiegegevens: RIZIV-nummer, beroepskwalificatie, lidmaatschap van beroepsorganisaties, enz.
 • Gegevens over uw huid of voedselallergieën: informatie over huidtype, huidproblemen en voedselallergieën
 • IT-gegevens: verbindingsgegevens (IP-adres, verbindingstijden, cookie-ID), browsegegevens (bezochte pagina's, duur van het bezoek, gezochte producten, type browser, gebruikt besturingssysteem), publieksmeting, locatie, enz.

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens op de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:

 

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

 • Overdracht, opslag en bescherming van uw persoonlijke gegevens door Naos

 

De door Naos verwerkte gegevens zijn toegankelijk voor of kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers (zoals leveranciers van IT-diensten en betaaloplossingen) en leveranciers van Naos (zoals reis- of communicatiebedrijven, partners bij evenementen of wedstrijden).

In het kader van technische verwerking kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (met name de Verenigde Staten of Turkije), die geen beschermingsniveau bieden dat vergelijkbaar is met dat van de wetgeving van de Europese Unie. In dit geval zal Naos passende veiligheidsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, in het bijzonder door aanvullende waarborgen, zoals het gebruik van standaard contractuele clausules met betrekking tot gegevensoverdracht.

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden. Wanneer persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, worden ze gearchiveerd en bewaard zolang als nodig is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. In dit geval komt de bewaartermijn overeen met de wettelijke verjaringstermijn voor deze vorderingen, die in de meeste gevallen 10 jaar bedraagt. Zodra de verjaringstermijn is verstreken, worden de gegevens uit de archieven verwijderd.

Wanneer u toestemt in de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zullen wij deze gegevens niet langer verwerken zodra u uw toestemming intrekt.

Naos neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd. Naos gebruikt verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking (bijv. Naos gebruikt technische middelen om de toegang tot uw gegevens te beperken tot bepaalde personeelsleden, Naos slaat persoonlijke gegevens op computerservers op gecontroleerde locaties met beperkte toegang, etc.).

 

 • Uw rechten inzake gegevensbescherming

 

Als betrokkene hebt u, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, de rectificatie of verwijdering ervan, de beperking van de verwerking ervan, de overdraagbaarheid van dergelijke gegevens en hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van uw specifieke situatie.

 

Hebt u vragen of wenst u uw rechten uit te oefenen, stuur dan een e-mail naar: gpdr@be.naos.com. Als we twijfelen aan uw identiteit, kunnen we u vragen om uw identiteit te bewijzen.

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op de website van de autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

 

 • Wijziging van het beleid en contact

 

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als de wijzigingen van wezenlijk belang zijn, kunnen wij ook een kennisgeving op de Sites of in de applicatie plaatsen. Wij raden u aan dit beleid er regelmatig op na te slaan om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij de verzamelde gegevens beschermen.

Alle vragen, verzoeken en opmerkingen met betrekking tot dit beleid zijn welkom en kunnen als volgt worden toegestuurd:

 • Per post: Naos Benelux SRL, Avenue Victor Hugo 32, verdieping 2, 1420 Braine-L'Alleud
 • Per e-mail: gdpr@be.naos.com
 • Per telefoon: 02 342 09 21